Citygallery - galeria internetowa
    
 
k o s a a r a
       Latalice


Citygallery.pl

::
Latalice - w tej polskiej wsi Kosaara zorganizowaŁ akcjĘ w przestrzeni publicznej. Jego najnowsza akcja jest przejmujĄcym woŁaniem o pokÓj we wspÓŁczesnym Świecie peŁnym wojen
i przemocy.
Kosaara stanĄŁ w obronie biednych i pokrzywdzonych a poparli go Światowej sŁawy politycy i urzĘdnicy, ktÓrych zdaniem Świat zmierza ku zagŁadzie.
270 mieszkaŃcÓw Latalic staŁo siĘ na kilka godzin zahipnotyzowanym medium zbiorowo wykrzykujĄcym intuicyjne prawdy tkwiĄce w podŚwiadomoŚci spoŁecznej.
270 mieszkaŃcÓw Latalic przekaŻe pozostaŁym mieszkaŃcom Świata waŻne przesŁanie. dojdzie ono do nich wczeŚniej czy pÓŹniej drogĄ iluminacji.
Kosaara bez telewizji i prasy dociera do miliardÓw ludzi uŻywajĄc takiego instrumentu jak iluminacja, walczĄc o lepszy Świat uŻywa bezkompromisowych ŚrodkÓw artystycznych udowadniajĄc, Że jest w stanie maŁĄ - wielkĄ akcjĄ w Latalicach zmieniĆ Świat.

WspÓŁpraca: Inner SpaceS Multimedia.
Sponsorzy wystawy to czasopisma: The Blind Man, Rongwrong, 261

Numery tel. do ludzi, ktÓrzy za poŚrednictwem Kosaary juŻ doznali iluminacji:
604531138

  ::
Latalice is a Polish village in which Kosaara has organised an action in public space. His latest action is a moving call for peace in the modern world, full of war and violence.
Kosaara has stood up in defence of the deprived and the underprivileged, and was supported by renowned politicians and officials who also believe that the world is heading towards destruction.
For several hours, 270 inhabitants of Latalice were turned into collectively hypnotised medium who shouted out intuitive truths that exist in the social subconscious.
The 270 inhabitants of Latalice will deliver an important message to the rest of the world, and this will happen sooner or later through illumination.
Without using television or the press Kosaara reaches billions of people worldwide by using such a simple means as illumination. In his effort for a better world he uses intransigent artistic measures and proves that with a small-huge action in Latalice he is capable of making a difference.

Cooperation: Inner Spaces Multimedia
The action was sponsored by the following magazines: The Blind Man, Rongwrong, 261
Inspiration: St. Augustine
Kosaara dedicates his special acknowledgements to the village administrator of Latalice for his assistance in terms of logistics.

Telephone numbers to the people who were illuminated as a result of the action:
+48 604531138

:: ORIGINAL photo: kosaara

Design by D i s c i p l i n e