Citygallery - galeria internetowa
    
 
rrose selavy
       Witające się

       Exchanging greetings


Citygallery.pl
:: Akcja w przestrzeni publicznej.
   Na jednej z ulic Poznania dwie kobiety powtarzajĄ czynnoŚĆ witania siĘ    przez okoŁo godzinĘ. Akcja zostaŁa przeprowadzona bez udziaŁu    publicznoŚci i udokumentowana powyŻszym zdjĘciem.
   Sponsor: TV "SzczĘŚliwa rodzina"
   ZdjĘcie znajduje siĘ w COLLECTION OF SONNABEND. NEW YORK.
  :: Public performance.
   On one of the streets in Poznań two women repeatedly greet one    another for about one hour. The performance was carried out    without the participation of the public and documented with
   the above photograph.
   Sponsor: "SzczĘŚliwa rodzina" TV channel
   The photograph belongs to the Sonnabend Collection, New York.

:: ORIGINAL photos: Artur KŁosiŃski

Design by D i s c i p l i n e