Citygallery - galeria internetowa
    
 
tomasz wendland
       Koncert rysunkowy - Dartington 2004

       Drawing concert - Dartington 2004

W dwÓch salach odbywaŁy siĘ dwa rÓwnolegŁe koncerty. W jedNej
5 osÓb po ciemku wykonywaŁo d¬wiĘki rysujˇc oŁÓwkami po ¦cianie.
Ich ruch obserwowaĆ moŻna byŁo na Żywo w sˇsiedniej sali dziĘki ¦wiateŁkom przymocowanym do oŁÓwkÓw. Ruchy te interpretowane
byŁy przez muzykÓw, z ktÓrych kaŻdy obraŁ sobie jedno ¦wiatŁo jako swojego dyrygenta. Uczestnik mÓgŁ swobodnie poruszaĆ siĘ pomiĘdzy dwoma przestrzeniami. Zapis rysunkowy na ¦cianie jest swoistˇ partyturˇ dla obu tak odmiennych koncertÓw.

 

There were 2 concerts happening simultaniously in two room. In one
of them, in the darkness, five persons were emerging sounds while drawing with pencils on the wall. Their movement could be observed
in the other space, because of the spot lights attached to the pencils. Those movements were interpreted by the musicians, who have selected each one a single light as a conductor. The visitor could freely move between both spaces. The remained drawing on the wall is a specific score for the both concerts.

:: ORIGINAL VIDEO: tomasz wendland

:: collaboration: IF Muzeum Inner Spaces

:: WEB DESIGN: d i s c i p l i n e