Citygallery - galeria internetowa
    
  kosaara
       Ukryte budowle

       Hidden buildings

 

 

 
Citygallery - galeria internetowa
 
 

.:. Kosaara wznosi w Poznaniu replikĘ kaplicy z Rochamp i przykrywa
    jĄ kolorowĄ plastikowĄ plandekĄ.
    Krytyk Ron Williams: Żelbeton przykryty plastikiem to pomysŁ
    na miarĘ Le Corbusiera naszych czasÓw.

 

.:. Poznan, Poland - Kosaara creates a copy of Rochamp Chapel.
    He covers the building with plastic.
    Ron Williams, the art critic said: The idea of using reinforced     concrete covered with plastic is worthy of the name Le Corbusier
    of our time.

 

  Citygallery - galeria internetowa
  .:. Kosaara buduje w Poznaniu replikĘ jednego z budynkÓw Gaudiego
    i pokrywa go starym betonem i suchĄ trawĄ.
    Krytyk Poll Gott: widaĆ w tym wszystkim rĘkĘ Gaudiego
    Jednak jakiŚ zŁoŚliwy urzĘdnik wywiesza na pŁocie tablicĘ     informacyjnĄ.
    To wypacza sens pracy i wywoŁuje zŁoŚĆ artysty.
 

.:. Poznan, Poland - Kosaara builds a copy of a building by Antonio Gaudi.     He covers it with concrete and dry grass.
    Paul Gott, the  art critic, said: Here we can feel the spirit of Antonio     Gaudi. A sarcastic office clerk hangs a sign on a nearby fence.
    It confuses the meaning of Kosaara's work and makes the artist     angry.

 

  Citygallery - galeria internetowa
  .:. Kosaara stawia w Poznaniu kopiĘ domu handlowego firmy Best
    z Houston i zasŁania Ów dom handlowy betonowĄ bramĄ.
   SŁynny krytyk Robert Wines: ta brama moŻe zniechĘciĆ klientÓw.
   Kosaara: to wina ludzi, ktÓrzy tam ŚmiecĄ, w cywilizowanym Świecie
   ta praca miaŁaby inny wymiar.
 

.:. Poznan, Poland - Kosaara builds a replica of the Best Store
    in Houston, Texas and curtains it with a concrete gate.
    Robert Wines, the famous art critic said: This gate can discourage     the customers from entering.
    Kosaara replied: That's the fault of people who leave rubbish there.     This artwork could have real value in a civilized world.

 

  Citygallery - galeria internetowa
.:. Tym razem w Poznaniu Kosaara buduje replikĘ wieŻowca spÓŁki     telegraficznej AT&T z Nowego Yorku i nakrywa jĄ lnianym namiotem.
    Jim Johnson, sŁynny krytyk: ta praca jest zwyciĘstwem natury,
    len pokonał beton.
    Kosaara: jakiŚ urzĘdnik zŁoŚliwie zaparkowaŁ pod mojĄ pracĄ     samochÓd.

.:. Poznan, Poland - Kosaara creates a copy of the AT&T sky scraper
    in New York and covers it with flax fabric.
    Jim Johnson, the famous art critic stated: This work is the triumph
    of nature, the flax beat the concrete.
    Kosaara complained: An office clerk parked his car in front
    of my work.

 

Citygallery - galeria internetowa
.:. Kosaara anektuje plac w centrum Poznania stawiajĄc dziewiĘĆ     zielonych sŁupkÓw. UrzĘdnicy stawiajĄ koŁo sŁupkÓw znak drogowy
    i wypaczajĄ sens pracy Kosaary.
    Krytyk Martin Goldberg: to rebus do ktÓrego kluczem moŻe byĆ     zielony kolor sŁupkÓw.
    Kosaara: przecieŻ fotograf mÓgŁ tak zrobiĆ zdjĘcie, Żeby tego znaku     nie było widaĆ.

.:. Center of Poznan, Poland - Kosaara puts nine Greek posts in a main     square. The office clerk puts a traffic sign nearby the posts,     destroying the sense of the artwork.
    Martin Goldberg the art critic: That's a riddle and the way to solve
    it may be the green color of the posts.
    Kosaara said: That photographer should have shot this photo
    so we don't see that traffic sign.

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. Kosaara w Poznaniu buduje replikĘ Wielkiego Łuku, ParyŻ - Defense.     NastĘpnie tĄ replikĘ przykrywa betonem i Żelazem.
    Krytyk Wim Von Spreckelsen - Kosaara jest realistĄ bowiem     triumfujĄcy Łuk ParyŻ - Defense zostaŁ pozbawiony triumfu.

.:. Poznan, Poland - Kosaara builds a copy of the l'Arc de Triumph in Paris.     He covers it with concrete and iron.
    Wim Von Spreckelsen, art critic, stated: Kosaara is a realist,
    because he took out the triumph of the l'Arc de Triumph.

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. KŁadzie dwa betonowe krĘgi i w ten sposÓb chce odmitologizowaĆ     architekturĘ.
    Kosaara: miejscowi urzĘdnicy wstawili w jednym z krĘgÓw znak     drogowy co wypaczyŁo mojĄ pracĘ. jestem przekonany, Że urzĘdnicy     zmÓwili siĘ z fotografem aby obniŻyĆ wartoŚci estetyczne.

.:. Poznan, Poland - The artist places two concrete wheels on the     ground.
    Kossara: The clerk put a traffic sign in one of my concrete wheels
    to decrease the esthetic value of my work.

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. Kosaara konstruuje replikĘ sŁłynnego czajnika Philippe Starcka
    i umieszcza go w biaŁym kontenerze. Jednak ktoŚ kŁadzie pod kontener        trzy pustaki, w tym jeden maŁy ŻÓŁty co czĘŚciowo wypacza     przesŁłanie.
    Krytyk Robert Mann: najwaŻniejsze sĄ trzy betonowe pustaki.
    Kosaara: ŻĄdam by inny fotograf fotografowaŁ moje prace.

.:. Kossara constructs a copy of Philippe Starck's kettle and encloses     it in a white container. Unfortunately someone puts three bricks     under the container confusing the sense of the artwork.
    Robert Mann, the art critic: I find special meaning in the three bricks     under the container.
    Kosaara: I demand another photographer to take photos of my work!

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. Konstruuje sŁynne cztery domy - kontenery na koŁach, buduje replikĘ     wieŻy Eiffla, tnie je i umieszcza w tych kontenerach.
    Krytyk Robert William: dom - kontener unicestwiŁ architekturĘ...
    i co dalej?
    Kosaara: nowy fotograf jest znacznie lepszy.

.: .Kosaara constructs four house - like containers on wheels. He builds     a replica of the Eiffel Tower, which he then cuts into four pieces
    and places inside the containers.
    Robert William said: The house - container destroyed
    the architecture, what will be next?

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. Kosaara buduje w Poznaniu replikĘ sŁynnej wieŻy uniwersytetu w Yale
    i przykrywa jĄ drewnem i pŁÓtnem w paski. Pod ŚcianĄ domu ktoŚ     podŁoŻyŁ krzak co bardzo rani poczucie estetyczne Kosaary.
    Kosaara: to ci przeklĘci urzĘdnicy.

.:. Poznan, Poland - Kosaara builds a copy of the famous tower at Yale     University and covers it with wood and line patterned canvas.     Someone put a bush in front of the wall angering Kosaara
    who said: Those bloody clerks!

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. Realizuje replikĘ szklanej piramidy w Luwrze i przykrywa jĄ dwoma     budynkami szklano - metalowymi.
    Krytyk Aki Ming Pei: trudno siĘ dopatrzeĆ sensu w tym dziaŁaniu.
    Kosaara: fotograf zrobiŁ bardzo zŁoŚliwe zdjĘcie nie uwypuklajĄc     istoty mojej pracy.

.:. Poznan, Poland - Kosaara constructs a replica of the glass pyramid     at the Louvre and covers it with iron-glass buildings.
    Aki Ming Pei, the art critic: It is difficult to find the sense in this
    art activity.
    Kosaara responded: The photographer shot a really malicious photo     with ignorance of my work.

 

Citygallery - galeria internetowa

.:. Stawia w Poznaniu trzy maszty i powtarza za sŁynnym krytykiem     pytanie: i co dalej?
    Krytyk amerykaŃski: dalej juŻ tylko ŚmierĆ.
    Kosaara jest zaŁamany poniewaŻ jakiŚ karierowicz postawiŁ nieopodal     takie same trzy maszty i po chwili namysŁu dodaje: to na pewno     fotograf i urzĘdnicy.

.:. Poznan, Poland - Kosaara constructs three masts, and to the media     repeats after a famous critic: What will be next?
    The American critic, Tony Beck  answered: After the three masts,     death.
    Kossara is upset because someone copied his three masts and placed     them nearby. He says after a while of reflection: Maybe it was
    the photographer and the clerk.

 

:: Realizacja /zdjĘcia i tekst/ > Artur KŁosiŃski

:: collaboration: IF Muzeum Inner Spaces

:: Translation: ANDRew eyman / anna klosinska

:: studio Graficzne