Citygallery - galeria internetowa
    
  artur kłosiński
       Dziennik Poety

       Poet Diary

 

 

 

.:. PrzyjechaŁem do ParyŻa
    SamochÓd wyprodukowany w Chinach.

.:. I came to Paris
    The car was made in China.

 

 
 

.:. ByŁem bardzo szczĘŚliwy

 

.:. I was so happy

 

 
 

.:. Niedaleko Sorbony zjadŁem francuskĄ biedronkĘ
    Od filozofii trzymam siĘ z daleka

 

.:. Very close to Sorbona I eateN frEnch ladybird
    I try to keep far from philosophy

 

 
  .:. PoczuŁem siĘ tak lekkO
    ZapomniaŁem dodaĆ, Że biedronka zostaŁa wyprodukowana w Chinach
 

.:. I felt so light
    I forgot to say, the ladybird was made in China

 

 
.:. KoŁo wieŻy Eiffla zobaczyŁem konia
    Definicja konia: <Absolut> zwierzĘ > 4 nogi, > ogon i ŁeB
    WieŻa Eiffla zostaŁa wyprodukowana w ParyŻu

.:. I saw a horse close to Eiffla Tower
    Definition of horse: <Absolut> animal > 4 legs > tail & head
    Eiffel Tower was made in PARIS

 

.:. KoŃ zmieniĘ siĘ w smoka
    Definicja smoka: istniejĄ tylko fenomenY
    ChiŃczycy sĄ w stanie wyprodukowaĆ wszystko

.:. The horse become to dragon
    Definition of dragon: there are just phenomonons
    Chines are able to produce everything

 

.:. Ponownie zmieniŁ siĘ w konia
    Ten egzemplarz wyjĄtkowo ma dwie kity
    ChiŃczycy nie potrafiĄ wyprodukowaĆ konia o dwÓch kitach
    Przykro mi

.:. Dragon changeD to horse
    That one haS two tails
    Chines can't produce horses whith two tails
    Sorry

 

.:. Latka leciaŁy
    muzyka graŁa <Madonna>
    Nauszniki wyprodukowane w Chinach

.:. Days leFT
    music play <Madonna>
    Hat made in China

 

.:. Tym razem koŁo Sorbony zjadŁem co innego niŻ biedronkĘ
    "Co innego" zostaŁo wyprodukowane w Chinach
    Antenka rÓwnieŻ jest ChiŃskiej produkcji

.:. That time I had diferent food then ladybird
    The "fooD" Was made in China
    AntenNA was made in China toO

 

.:. Przed Centrum PompidOu spotkaŁem: Misia, MĘŻa i PiratA
    Misiu ma cztery nogi i ChiŃczycy majĄ rÓwnieŻ z tym problem

.:. At the front of PompidOu I met: Bear, Husband and Pirat
    Beard has four legs and Chines have the problem again

 

.:. MĄŻ > TaŚmowo produkowani sĄ wszĘdzie
    w Chinach rÓwnieŻ
    <informacja dodatkowa - kolczyki wyprodukowane w Chinach>

.:. Husbands are made everywhere
    in China to
    <extra news - ear rings made in China>

 

.:. Pirat
    Wyprodukowany w Chinach
    Sweterek rÓwnieŻ ChiŃskiej produkcji

.:. Pirat
    Made in China
    Shirt made in China TOO

 

.:. "MikoŁaj, ktÓry byŁ w domu" ZostaŁ narysowany na ChiŃskim papierze

.:. "Mike, WHO WAS in the house" Was drawING on china paper

 

.:. SĄdy syntetyczne a priori
    Wyprodukowane w KrÓlewcu
    ChiŃczycy jakby chcieli to teŻ by mogli je wyprodukowaĆ
    Czapeczka wyprodukowana w Chinach

.:. Syntetic opinion a priori
    Made in Krolewiec
    Chinese would have made it toO if they would like to
    Hat made in China

 

.:. W muzeum Zadkina dziewczyny przysŁuchiwaŁy siĘ dyskusji
    Czapeczka wyprodukowana w Chinach

.:. In THE Zadkin Museum girls listen discours
    Hat made in China

 

.:. Pierwsza dziewczyna
    Czapeczka wyprodukowana w Chinach

.:. First girl
    Hat made in China


.:. Druga dziewczyna
    Puder zostaŁ wyprodukowany w Chinach

.:. Second girl
    Pouder made in China

 

.:. Trzecia dziewczyna
    Orginalna czapeczka wyprodukowana w Chinach

.: .Third girl
    Oryginal hat made in China

 

.:. Czwarta dziewczyna
    Sukienka uszyta w Chinach

.:. Fourth girl
    Dress made in China

 

.:. Wszyscy polubiliŚmy EmmanUela Kanta
    UŻywaŁ pasty ChiŃskiej produkcji

.:. EVERYBODY loved EmmanUela Kant
    He used Chinese toothpastE

 

.:. ŁÓdka w ktÓrej pŁYwaŁ Emmanuel Kant po Sekwanie

.:. The boat used by Emmanuel Kant on Sekvana river

 

.:. ŁÓdka byŁa wyprodukowana w ParyŻu przez znanĄ francuskĄ firmĘ
    nie podajemy jej nazwy bo to jest galeria niekomercyjna i nie chcemy     reklamowaĆ firm z obcych krajÓw > tym bardziej, Że te firmy wcale nam     za to nie zapŁaciŁy :P
   Ale jakby ktoŚ  chciaŁ kupiĆ takĄ ŁÓdkĘ to niech sobie kupi
   i nas w to nie wciĄga
   ProszĘ by wszyscy przyjĘli do wiadomoŚc
   Że nie interesuje nas kto    jakĄ ŁÓdkĄ pŁywa
   kaŻdy moŻe pŁwaĆ jakĄ ŁÓdkĄ chce i moŻe jĄ kupiĆ gdzie chce
   nie musi jej kupOWAĆ we Francjii ale jakby chciaŁ to przecieŻ moŻe

.:. The boat was done by very good known frENCH company
    We don't call the name becAuse gallery is not comMercial
    and we can`t make a advertiSEment to forein company
    especialy if they did't pay as for this
    But if somebody wantS to buy that boat we don't care
    PleAse pay attention > we don't care what kind of boat you like     Everybody MAY have what THEY want TO buy it where THEY want
    even out of France

 

.:. Nieznana wypowiedŹ Emmanuela Kanta:
    Absolut i Fenomen to dwie rÓŻne rzeczy
    Farbki wyprodukowane w Chinach

.:. UnknoWn statement of Emmanuel Kant:
    Absolut and Phenomenum are two different thinks
    PaintS Made in China

 

.:. Potem na polu graŁem w piŁkĘ
    PiŁka zostaŁa wyprodukowana w Chinach
    mogĘ tylko dodaĆ, Że byŁa to piŁka markowa
    odbijaŁa siĘ lekko i bezszelestnie nie niszczĄc pola uprawnego

.:. I played fottball on the field LATER
    Ball was mark AND made in China
    THERE Was very light and comfortable
    I would play whitout destroy the field

 

.:. UrzĄdziŁem Żniwa
    KosĘ wziĄŁem pierwszĄ z brzegu > wyprodukowanĄ w Chinach
    Stal ChiŃczycy kupili w Europie
    Mam rÓwnieŻ ChiŃskĄ koronĄ

.:. I did harvest
    Scythe Was maKING in China
    STEEL COMES from Europa
    I have the Chinese crown toO

 

.:. Razem z KrÓlem i KrÓlowĄ urzĄdziLIŚMY doŻynki
    Ten po lewej to ja
    Wszyscy mamy ChiŃskie korony
    ja mam czarnĄ

.:. I did harvest home whith the King and the Queen
    I AM on the left side
    Everyone has Chinese crown
    I have a black one

 

.:. Wszyscy sĄ szczĘŚliwi
    ChociaŻ sĄ bez koron

.:. Everybody ARE happy
    Even whithout the crowns


.:. SzczĘŚliwy KrÓl i szczĘŚliwa KrÓlowa
    Korony wyprodukowane w Chinach
    SĄ teŻ jakieŚ bombki ale nie wiem gdzie zostaŁy wyprodukowane

.:. Happy King and happy Queen
    Crowns made in China
    glass ball made in some other country BUT I DON`T KNOW WHERE

 

.:. Marcin mÓwi: nie wolno
    Nina mÓwi: cha! cha!
    a Emila mÓwi: nie wolno

.:. Marcis saId: don't do it
    Nina say: cha! cha!
    AND Emila saId : don't do it

 

.:. Panna mŁoda
    Sanki wyprodukowane w Chinach

.:. Bride
    Sledge made in China

 

.:. Myszka Miki i Kaczor Donald
    Amerykanie ubiegli ChiŃczykÓw

.:. Micky Mouse and Donald Duck
    Americans done it before Chinese

 

.:. tulipany

.:. THE tulips

 

 

 

 

 

    ZdjĘcia opisujĄce ParyŻ

    Definicja ParyŻa: SiedzĄ > chodzĄ > stojĄ > gadajĄ > niekiedy siĘ ŚciskajĄ
    JeŻeli ktoŚ chce to moŻe pojechaĆ do ParyŻa ale my nikogo nie     zmuszamy
    nie jesteŚmy biurem podrÓŻy
    nie zaŁatwiamy transportu ani nie organizujemy noclegÓw
    i w ogÓle nic nie robimy
    czasami tylko robimy zdjĘcia stacji metra
    w ParyŻu Stacje metra wyprodukowane zostaŁy we Francji

    Oto kilka przykŁadowych zdjĘĆ
    zrobionych aparatem japoŃskiej produkcji <>

    Pictures described PariS

    Definition of PariS: walking > siting > talking > huging Sometimes     Everybody can go to Pari but we don't induce to it
    We are not travel office
    any tickets
    ANY hotel rooms
    ANY bufets or cars
    Any of that
    just sometimES we do some pictures of metro station
    PariS Metro station made in France

    Here are some eXample of pictures
    did by japanese camera <>

 

.:. Ogrody LuksemBurskie
    Bandarz wyprodukowany w Chinach
    Klucz jest wŁasnoŚciĄ amerykaŃskiego biZnesmena

.:. Luxemburg Garden
    Bandage made in China
    Key owned to american buSinesSman

 

.:. Kawiarnia na wieŻy Eiffla
     Kanapa i serwis wyprodukowane w Chinach
    PomaraŃczowy szal zrobiŁa na drutach starsza kobieta w ParyŻu
    <Ta sama co kiedyŚ sŁyszaŁa wywiad z Duchampem
    w telewizji niemieckiej>

.:. CafFe BAR at Eiffel Tower
    Sofa and plates made in China Orange scarf made by old Parysian     woman <She heard interview whit Duchampe in German TV>

 

.:. Bar na dworcu LIonskim
    LOuis Bunuel wyszedŁ na chwilĘ po ChiŃskie wino

.:. Bar at Lyon Station.
    LOuis Bunuel went for chinese Wine

 

.:. Paryski obelisk
    UkradŁ go Napoleon w Egipcie

.:. Parisian Obelisk stolen by Napoleon IN Egipt

 

.:. Pompidou
   "Mode" wyprodukowane w Chinach <SŁownik francusko - chiŃski>

.:. Pompidou
    "Mode" made in China <Dictionary France- Chinese>


.:. Luwr
    Kokardka i zŁoty ŁaŃcuch wyprodukowane w Chinach

.:. Luwr
    Bow -tie and golden chain made in China


.:. Muzeum Picassa albo Alladyn
    AfrykaŃscy goŚcie w ChiŃskich butach podziwiajĄ sztukĘ

.:. Picasso Museum or Alladyn
    African visitors in chinese shOes admire the art

 

.:. QUebec
    Lenie

.:. QUebec
    Lazy guys

 

.:. d'Orsay
    Malboro wyprodukowane w Chinach

.:. D'Orsay
    MaRlboro made in China

 

.:. Pret a porte
    Damski zegarek wyprodukowany w Chinach

.:. Pret a porte
    Woman waTch Made in China

 

.:. Pret a porte
    Niestety nie widaĆ jakiej produkcji jest naszyjnik
    aleN ajprawdopodobnieJ ChiŃskiej

.:. Pret a porte
    Unfortunitly cant see who made it but probably made in China

 

.:. SamarYtaine
    KrzeseŁko z lewej strony pogryzmoliŁ jakiŚ ChiŃczyk

.:. Samaritans
    Chair from left side writed by some Chinese

 

.:. Ogrody Luksemburskie
    Francuska martwa natura z gipsu
    Okulary wyprodukowane w Chinach

.:. Luxemburg Garden
    Franche still nature in gips
    GlasSes made in China

 

.:. Ogrody Luksemburskie
    Martwa natura <GIPS>
    PomaraŃczowy sweter wyprodukowany w Chinach

.:. Luxemburg Garden
    Still nature <PLASTER CAST>
    Orange shirt made in China

 

.:. Gips
    Buty Z ŻeŃskiego gipsu wykonane w Chinach

.:. Plaster cast
    Femines plaster casts made in China

 

.:. BrĄz
    BrĄzowy odlew ma ChiŃskĄ filcowĄ czapkĘ

.:. Bronze
    Bronze cast has Chinese felt hat

 

.:. Braz
    MĘski brĄzowy odlew ma ChiŃski filcowy kapelusz

.:. Bronze
    MALE bronze cast has Chinese felt hat

 

.:. UŚmiech

.:. A Smile

 

.:. Marmur

.:. MarBLE

 

.:. Orzechy
    Okulary wyprodukowane w Chinach
    jedne i drugie

.:. Nuts
    Glasses made in China
    bouth

 

.:. Orzechy piĘĆ minut pÓŹniej
    Okulary wyprodukowane w Chinach

.:. Nuts five minutes later
    Glasses made in China

 

.:. Metal i plastik
    Chusteczka jednorazowa ChiŃska

.:. Metal and plastic
    Paper handkerchief made in China

 

.:. Gips
    BiaŁy sweter ChiŃski

.:. Plaster cast
    White CHINESE SWEATER

 

.:. TytoŃ > Buty > okulary > papierosy
    zostaŁy wyprodukowane w Chinach

.:. TabacCo > ShOeS > SUN glasses > cigaretTEs
    made in China

 

.:. Nan Goldin
    ZdjĘcia nie wyprodukowane w Chinach
.:. Nan Goldin
    Pictures are not made in China

 

 

:: Realizacja /zdjĘcia i tekst/ > Artur KŁosiŃski

:: rysunki > lena, nina, marysia, max

:: WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

:: TŁUMACZENIE: ANDRZEJ ANDRZEJCZAK / anna klosinska

:: studio Graficzne