Citygallery - galeria internetowa
    
  artur kłosiński
       Wenecja, Julia i Joseph Beuys
 

       Venice, Juliet & Joseph Beuys

 

 

 

::: DRUGA WYSTAWA CITY GALLERY UMIEJSCOWIONA JEST W WENECJI
    I POZNANIU. PODAŁEM KILKA ADRESÓW [ KTÓRE ZAPAMIĘTAŁEM ]
    ABY WYSTAWĘ, PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWO, MOŻNA BYŁO ZWIEDZAĆ
    W PLENERZE. ENKLAWE ŚRÓDKI MOŻE BYĆ DOSKONAŁYM MIEJSCEM     WIECZORNYCH SPACERÓW.

::: THE SECOND EXHIBITION OF CITY GALLERY TAKES PLACE IN VENICE
    AND IN POZNAN. I GAVE YOU SEVERAL ADRESSES, SO YOU COULD VISIT
    SOME OF SHOWED PLACES. THE CENTER OF SRODKA IN POZNAN COULD
    BE A FANTASTIC PLACE FOR THE NIGHT WALK.

 

 
  .:. Plac Św. Marka
    DzieŃ
    Wenecja
 

.:. ST. Marks Square
    Day
    VENICE

 

 
  .:. Plac Św. Marka
    Noc
    Wenecja
 

.:. St. Marks Square
    Night
    VENICE

 

 
  .:. Muzeum Peggy Guggenheim > Ul. OstrÓwek 15
    Boniek
    PoznaŃ
    Miejsce gdzie staŁo krzesŁo z tŁuszczem Josepha Beuysa w 1964 roku
    Szybkim samochodem 12 godzin od placu Św. Marka.
 

.:. Peggy Guggenheim Museum
    Here stood "Chair with Fat" by Joseph Beuys in 1964
    A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square

 

 
.:. Gondole weneckie
    10 minut pieszo od placu Św. Marka

.:. Venice Gondolas
    10 minute walk from St. Marks Square

 

.:. Japonki w Wenecji

.:. Japanese women in Venice

 

.:. ChwilĘ pÓŹniej

.:. A moment later

 

.:. Wenecjanie obserwujĄ turystÓw
    Pieszo 5 min. od placu Św. Marka

.:. Venitians watching tourists
    5 minute walk from St. Marks Square

 

.:. Wenecki kĄcik kontenplacyjny
    15min. od placu Św. Marka

.:. Venitian contemplation place
    15 minute walk from St. Marks Square

 

.:. KanaŁ La Grande
    Tatarzy przywieŹli tutaj Beuys` a nasmarowanego tŁuszczem
    i owiniĘtego w filcowe koce po tym jak w 1943 roku przymusowo     wylĄdowaŁ na Krymie
    16 mIn. pieszo od placu Św. Marka
.:. La Grande canal
    The Tatars brought Beuys here > rubbed fat on his body
    and wrapped him in felt just after his plane crashed in Krym
    [ Duchamp didn't believe this story ]
    A 16 minute walk from St. Marks Square

 

.:. JapoŃczyk w Wenecji
.:. A Japanese man in Venice

 

.:. SŁynna kamienica Romea i Julii w Wenecji
    [ Tak twierdzĄ najstarsi mieszkaŃcy i jakiŚ angielski pisarz ]
    5 min pieszo od placu Św. Marka
.:. The famous house where lived Romeo and Juliet
    [ Believed by the oldest town people and by some english writer ]

 

.:. ZdjĘcie, ktÓre siĘ zaplĄtaŁo z poprzedniej wystawy
    KĄcik sĘdziowski
    12 godzin od placu Św. Marka
    PoznaŃ

.:. A lost photo that was meant for the last exhibition
    The place where the referee stands
    A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square
    POZNAN IN POLAND

 

.:. Zapiski Julii
    W miejscu tym Beuys siĘ wzruszyŁ
    12 godzin szybkim samochodem od placu Św. Marka
    PoznaŃ > ul. OstrÓwek 6

.:. Juliet's writing
    In this place Beuys was moved [ Duchamp wasn't ]
    A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square

 

.:. Zdumieni JapoŃczycy
    Wenecja

.:. Astonished Japanese people

 

.:. Przedmiot zadumy
    10min pieszo od placu Św. Marka

.:. Object of reflection [ Duchamp said - "Chess" ]
    A 10 minute walk from St. Marks Square

 

.:. Beuysa zawsze intrygowaŁ ten napis
    jego starszy kolega Marcel Duchamp wiedziaŁ co znaczy ten napis
    ale nie chciaŁ nic powiedzieĆ
    12 godzin od placu szybkim samochodem
    PoznaŃ > ul. OstrÓwek 15
    jebaĆ zaGAniAry
.:. Beuys was always interested to know the meaning of this subtitle
    Duchamp wouldn't tell him
    A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square

 

.:. Niecierpliwa Julia
    8min. od placu Św. Marka

.:. Impatient Juliet
    An 8 minute walk from St. Marks Square

 

.:. Bardzo blisko placu Św. Marka
    O to zdjĘcie proSili JapOŃczycy
.:. Very close to St. Marks Square
    The Japenese tourists wanted this photo to be in the exhibition

 

.:. KOTWICA
    5 MIN. DO PLACU ŚW. MARKA

.:. Anchor
    A 5 minute walk from St. Marks Square

 

.:. W miejscu tym Joseph Beuys przemawiaŁ do martwego zajĄca
    Przez trzy godziny tŁumaczyŁ martwemu zajĄcowi powaŻne Życiowe     dylematy
    POZNAŃ > UL. OSTRÓWEK 6
    Dla Duchampa byŁy to nic nie znaczĄce wygŁupy chociaŻ powstrzymaŁ
    siĘ od komentaŻa
.:. In this place Joesph Beuys spoke with a dead rabbit
    For 3 hours he explained all of life's dilema's to the rabbit
    Duchamp thought it foolish but made no comment

 

.:. Beuys nie lubiŁ Duchampa
    Trzepak
    PoznaŃ > ul. OstrÓwek 6
    12 godZIN od placu Św. Marka
.:. Beuys didn't like Duchamp
    A 12 hour drive by fast car from St. Marks Square
    POZNAŃ IN POLAND

 

.:. Stomatologia
    niskie ceny
    2 godzin od placu Św. Marka ale samolotem
    PoznaŃ IN POLAND

.:. Dentist
    not expensive
    A 2 hour flight from St. Marks Square

 

.:. Julia spaceruje
    [ WidziaŁ jĄ jakiŚ barman > jest to informacja nie potwierdzona ]
    15 min. pieszo od placu Św. Marka
.:. Juliet is walking
    [ A bartender thought he saw her but the information has
    not been verified ]
    A 15 minute walk from St. Marks Square

 

.:. Japonka przyglĄda siĘ prawdziwym WŁochom
    10 min od placu Św. Marka

.:. A Japanese woman looking at a real Italian man
    A 10 minute walk from St. Marks Square

 

.:. Prawdziwi WŁosi

.:. Real Italians

 

.:. Beuys bardzo nie lubiŁ Duchampa
    w wywiadzie, ktÓrEGO udzieliŁ dla telewizji niemieckiej w 1964 roku     powiedziaŁ: "milczenie Duchampa  jest przeceniane"
    2 godziny samolotem od placu Św. Marka
    PoznaŃ > ul. OstrÓwek 7
    Trzepak
.:. Beuys doesn't like Duchamp
    In a 1964 interview on German television he said - " The silence
    of Duchamp is over - rated "
    A 2 hour flight from St. Marks Square

 

.:. Stara fabryka Coca Coli w Wenecji
    WŁosi produkowali w niej ten oŻywczy napÓj dla wojsk niemieckich
    w czasie drugiej wojny Światowej
    Beuys nie pochwala tego
    Duchampe milczy
    PoznaŃ > ul Bydgoska 2a

.:. Old Coca - Cola factory in Venice
    During WWII Real Italians produced Coca - Cola for The German troops     Beuys didn't like that
    Duchamp remained silent
    A 2 hour flight from St. Marks Square

 

.:. Julia obserwuje jak ktoŚ inny spaceruje
    15 min. pieszo od placu Św. Marka
.:. Juliet observes a pedestrian
    A 15 minute walk from St. Marks Square

 

.:. JapoŃczycy nie mogĄ oderwaĆ oczu od niektÓrych dziwÓw Wenecji
    Blisko placu Św. Marka
.:. Japanese tourists can't take their eyes off the wonders of Venice
    Very close to St. Marks Square

 

.:. Zagubione zdjĘcie z poprzedniej wystawy
    JapoŃska symbioza
    Wolnym samochOdem moŻe i nawet ze dwa dni od placu Św. Marka
    PoznaŃ

.:. A lost photo that was meant for the last exhibition
    Japanese symbiosis
    A 2 day drive with a slow car from St. Marks Square

 

.:. Julia opuszcza WenecjĘ i obserwUje Światowe Życie
    PoznaŃ
    Fortepian
    Bardzo blisko Wenecji
.:. Juliet left VenicE
    She is imagining the celeberity life around her
    Piano
    Very close to Venice

 

.:. SŁynny salon Saaba w Wenecji
    12 godzin od placu
    PoznaŃ > ul. Rynek Śrudecki 4
    Beuys nie spodziewaŁ siĘ takiej ekspansji konsupcjonizmu
    Duchampe nic nie mÓwi
.:. Famous Saab dealership in Venice
    Beuys didn't expect such a wide expansion of commercialization
    Duchamp remained silent

 

.:. Robotniczy dom kultury w Wenecji
    PoznaŃ > ul.FilipiŃska 5
    Inna galaktyka
    Beuys ponownie wysmarowaŁ siĘ tŁuszczem
    Duchampe najadŁ siĘ czoreŚni i dostaŁ czkawki i podobno coŚ ona znaczy
.:. Cultural center for workers in Venice
    Another galaxy
    Beuys rubbed fat on his body
    Duchamp ate alot of sweet cherries and got hiccups
    maybe it means something

 

.:. Julia kursuje po caŁym mieŚcie
    Dziewczyna w ciĄŻy
    PoznaŃ
    Poraz pierwszy Duchampowi coŚ nie mieŚci siĘ w gŁowie
    Beuys na konferencji prasowej dla telewizji niemieckiej powiedziaŁ:     "jedynie moja interpretacja mojego dzieŁa jest sŁuszna - zajĄc to Julia"
.:. Juliet is on the prowl in the city
    For the first time Duchamp doesn't understand
    Beuys said the rabbit is Juliet

 

.:. Skrzynka pocztowa i nowy dom JuliI
    Przy placu
    Wenecja
.:. Juliet's new home and a mailbox

 

.:. Lada momENt nastĄpi rozwiĄzanie
    Julia siĘ uspokoi
.:.The pregnancy will end soon
   Juliet will be relaxed

 

.:. JapoŃczycy najchĘtniej kupujĄ pocztÓwki z widokiem placu Św. Marka
    ZdjĘcie to umieŚciŁem na proŚbĘ japoŃskich turystÓw
    10 min od placu Św. Marka

.:. The Japanese love to buy postcards with a view of St. Marks Square
    The Japanese tourists wanted this photo to be in the exhibition
     A 10 minute walk from St. Marks Square

 

.:. REserVed
    ZdjĘcie, ktÓre siĘ przyplĄtaŁo z nastĘpnej wystawy
    Prawie jak w Wenecji
.:. Reserved
   This photo was accidentally taken from the last exhibition
    It's almost like in Venice

 

 

::: Teraz chciaŁbym pokazaĆ pocztÓwki, ktÓre dostaŁem z Japonii
    Te japoŃce obfotografujĄ wszystko
    jak oni to robiĄ?

::: I would like to show postcards that i recieved from Japan
    Those Japs take pictures of everything!
    How can they do this?

 

.:. POZNAŃ

 

.:. POZNAŃ

 

.:. POZNAŃ

 

.:. POZNAŃ

 

.:. POZNAŃ

 

.:. POZNAŃ

 

.:. Oszustom gminy wstĘp surowo wzbroniony!
    [ OKOLICE POZNANIA ]

.:. Government crooks: KEEP OUT!
    [ REGIONS OF POZNAN ]

 

 

:: Realizacja / zdjĘcia i tekst/: Artur KŁosiŃski

:: WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

:: TŁUMACZENIE: ANDREW EYMAN / ANDRZEJ ANDRZEJCZAK

:: Projektowanie Graficzne