galeria sztuki współczesnej | gallery of the modern art

+ add to favorites | e-mail
nowa wystawa | new exhibition
Artur Śledzianowski :: Swan Lake
Andrzej Karpiński :: Run
 
opowieści | stories
Artur Kłosiński :: Paryż · Paris
  :: Rzym · Rome
  :: Warszawa 64 · Warsaw 64
  :: Barcelona
:: Tokio · Tokyo
:: Trzepaki, bramki i Duchamp · Rug beaters, goals & Duchamp
:: Designed by madonna
:: Wenecja, Julia i Joseph Beuys · Venice, Juliet & Joseph Beuys
:: John Cage jest good · John Cage is good
:: Dziennik poety · Poet diary
Andrew Eyman :: Shell beach
  :: Streetymades · Paris
:: Streetymades · Poland
Ivo Kraniec :: Dyplomaci · The diplomatists
:: Fryzjer · Barber
Kosaara Group :: Kosaara - artysta współczesny · Kosaara - modern artist
Kosaara :: Mądrości Luisa · Wise Luis
  :: Kosaara przeobraża Rzym · Kosaara transforms Rome
  :: Jestem bardzo dobrym artystą · I am very good artist
:: Latalice
:: Pocztówka dźwiękowa · Sound postcard
:: Panna młoda rozebrana przez swoich kawalerów, jednak
    Bride stripped bare by her bachelors, even
:: Ukryte budowle · Hidden buildings
:: Sprawy polityczne · Political issues
:: Figury woskowe · Wax figures
:: Sindbad od niechcenia · Sindbad accidentally
:: Artysta współczesny · Modern artist
The Pink Rose :: Monachium · Munich
:: Praga · Prague
:: Berlin
:: Luksor
:: Łódź, miasto otwarte · Lodz, open city
:: Suita na fortepian dziecięcy wg johna cage`a · Suite for toy piano after john cage
:: Polonez · Polonaise
   
filmy | video art
Artur Kłosiński :: Budapeszt · Budapest
  :: Jerzy Skolimowski - wywiad · Jerzy Skolimowski - interview
:: Jerzy Jękot
:: Tunezja · Tunisia
:: Love story · Malta Festival 2006
:: Warszawa · Warsaw
:: Artysta · Artist
:: Milioner · Millionaire
:: Lalki i druty · Dolls and wires
:: Jolanda
:: Calanda
:: Mishima market
:: Mosina market
Dariusz Kowalski :: Optical vacuum
Kosaara :: W jaki sposób wyjaśnić obrazy martwemu królikowi · How to explain pictures to a dead hare
:: Świątynia hatszepsut, egzekucja turystów · Hatszepsut temple, execution of tourists
Rrose Selavy :: Push-Ups
  :: Just a beauty
:: Witające się · Exchanging greetings
:: Jedzący śniadanie · Eating breakfast
:: Kobiety ciężarne · Pregnant women
:: Zguby · Lost property
:: Fontanna · Waterfall
:: Świeża wdowa · Fresh widow
Yebisu Premium Group :: Morikawa nocą · Morikawa by night
Tomasz Wendland :: Koncert rysunkowy - Dartington 2004 · Drawing concert - Dartington 2004
Arti Grabowski :: Sukcesor · Successor
Mirosław Rajkowski :: Luminale

CITYGALLERY to wirtualna galeria sztuki wspÓŁczesnej działajĄca od 2005 roku. WspÓŁpracuje z IF Museum Innerspaces. Galeria ma charakter miĘdzynarodowy. DotĄd odbyŁo siĘ ok. 30 wystaw szeroko rozumianej sztuki wspÓŁczesnej.
KaŻda comiesiĘczna wystawa poprzedzona jest multimedialnym zaproszeniem rozsyŁanym
do wielu miejsc na Świecie. IdeĄ galerii jest prezentacja nowoczesnej sztuki za poŚrednictwem Internetu. prezentujemy video art, fotografiĘ, sztukĘ performance i scenariusze. MoŻna tu znaleŹĆ obraz wspÓŁczesnego miasta pokazany poprzez atakujĄce reklamy, Życie ludzi, nastroje przechodniÓw.
Berlin, Tokio, ParyŻ, Luksor to miasta, w ktÓrych Żyjemy, poddajemy obserwacji, byĆ moŻe wyciĄgamy wnioski. PamiĘtajmy, Że temu wszystkiemu przyglĄda siĘ rÓwnieŻ Marcel Duchamp.

CITYGALLERY is an modern art virtual gallery functioning since 2005. It collaborates with IF Museum Innerspaces. gallery has an international nature. So far it has organised approximately 30 modern art exhibitions. Every, monthly exhibition is preceded with a multimedia invitation distributed to a number of places worldwide.
underlying idea of CITYGALLERY is to present contemporary art on Internet, making use of specific language of this media. gallery shows video art, photographic arts, performance and scripts. Discover contemporary cities through agressive advertisements, human life, moods of passers-by. Berlin, Tokyo, Paris and Luxor are cities we live in, examine and possibly draw conclusions about. Let's remember that all this is also observed by Marcel Duchamp.

IF Museum Inner Spaces Happy Design